Sport Leuven

Sportdienst van Leuven

Wat is een open sportclub?

Een open sportclub kent haar leden en hun verhaal, gaat bewust om met problemen en uitdagingen en gaat op zoek naar een aanbod voor jong en oud, volgens ieders sportieve mogelijkheden.  Het zijn clubs die de maatschappelijke diversiteit niet zien als een bedreiging maar als een kans. Het gaat er nu om om deze kans optimaal te benutten. Want diversiteit is en blijft een thema waar veel vragen over gesteld worden maar weinig antwoorden over te vinden zijn.

Om voor clubs te verduidelijken hoe ze binnen hun werking best hierop inzetten, zijn er acht voorwaarden opgesteld. Als een club voldoet aan deze voorwaarden zal het niet enkel kunnen antwoorden op de maatschappelijke vraag, maar heeft ze ook recht op het label ‘open sportclub’. Bij het doornemen van deze voorwaarden zal u merken dat een open sportclub niet al te veel inspanningen moet doen om een mooi resultaat te bekomen.

Voor wie is de open sportclub?

Laat ons duidelijk zijn dat een open sportclub élk nieuw lid met open armen ontvangt, maar het heeft extra aandacht voor de sportkansarmen. ‘Sportkansarme jongeren’ zijn beperkt in hun kansen om deel te nemen aan sport door onder andere een relatief laag inkomen, moeilijke thuissituatie, cultureel-etnisch diverse achtergrond, taalmoeilijkheden… Kortom diegenen die een sociaal en maatschappelijk zwakke positie kennen en hierdoor niet aan sporten toekomen. Ze hebben vaak moeite met een degelijke integratie, iets waar sport hen bij kan helpen.

Waarom een open sportclub?

Sport zou voor iedereen moeten  zijn. Jammer genoeg is dit in werkelijkheid niet zo. Mensen in een maatschappelijk zwakke positie hebben vaak niet de kans om aan de nodige sportactiviteit deel te nemen. Uit onderzoek blijkt er slechts 25% van de doelgroep deelneemt aan dergelijke activiteiten. Nochtans is het reeds bewezen dat sport niet enkel de vaardigheden en kennis verbetert, maar ook een bepalende rol heeft bij de sociale integratie. Jongeren leren dankzij sport namelijk niet enkel de taal beter kennen, ze leren ook om te gaan met elkaar, omgaan met winst/verlies… competenties waar de allochtone jongeren enorm veel nood aan hebben. Integratie via een georganiseerde sportvorm is van goudwaarde voor de maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Wat zijn de voordelen?

Een ‘open club’ zijn, bengt verschillende voordelen met zich mee. We sommen de voornaamste en meeste relevante voordelen even kort op.

 • Je ledenaantal zal toenemen doordat je een segment van de bevolking aanspreekt dat voorlopig nog niet (voldoende) bereikt wordt.

 • Het is een voorwaarde om extra subsidies te krijgen als je als sportvereniging aantoont dat je een kwetsbare doelgroep bereikt of probeert te bereiken.

 • Het is een verrijking voor alle leden in je club! Zo kan het onder meer bijdragen tot meer verdraagzaamheid, sociale contacten, een beleid met verschillende invalshoeken…

 • Je bent als club voorbereid op de maatschappelijke uitdagingen die je vroeg of laat toch moet aangaan.

 • Er kan een beleid gevormd worden vanuit verschillende (culturele) invalshoeken.

 • Je clubbestuur wordt ondersteund door verschillende betrokken ouders en spelers.

 • Je trainers zijn voorbereid op diverse situaties.

Voorwaarden label

Vertrouwenspersoon

De keuze van de vertrouwenspersoon is erg belangrijk. Hij/zij is het aanspreekpunt voor ouder en speler. Een ‘open club’ duidt niet zomaar iemand aan om deze belangrijke rol op zich te nemen. Het is een weloverwogen keuze. Om deze keuze te vergemakkelijken sommen we hieronder enkele skills op waaraan een goede vertrouwenspersoon moet aan voldoen.

 • Een mature uitstraling zorgt ervoor dat je een sterk verhaal kan brengen aan ouders en spelers.

 • Je twijfelt niet om in gesprek te gaan met anderen.

 • Je moet over voldoende empathie beschikken zodat je ongemak en onzekerheden tijdig kan aanvoelen.

Voor een volledige beschrijving van taken, verwachtingen, verwijzen we naar ‘vacature vertrouwenspersoon’. Nadat je als club de juiste man of vrouw hebt gekozen voor deze taak, is het van belang om dit te communiceren in je club. Geef de persoon een aanduiding op de website, nieuwsbrief… of welk ander communicatiemiddel je ook gebruikt. Voeg hier zijn/haar contactgegevens aan toe.

Ouderbetrokkenheid

Ouders die betrokken zijn bij je vereniging, zijn van goudwaarde. Zij kennen de verschillende betrokkenen in de club: trainers, bestuur, kinderen, andere ouders… Ze begrijpen het functioneren van de club en kunnen helpen bij problemen. Het is dus belangrijk dat je als vereniging hierop inzet maar hoe?

 • Informeer ouders bij de inschrijving en/of aanvang van het seizoen.

 • Stimuleer participatie naar ieder zijn mogelijkheden.

 • Maak afspraken omtrent de verdeling van taken: vervoer wedstrijden, wassen van kledij…

 • Bied ouders de mogelijkheid tot inbreng in het beleid.

Een praktisch voorbeeld:

Richt een ‘oudercomité’ of ‘actiecomité’ op: zo geraken ze betrokken bij het clubgebeuren, worden er extra activiteiten georganiseerd én kan er extra geld in het laadje komen. Hieronder hulp bij mogelijk aanzet tot zulk comité.

Nieuwe leden

Er is een enorm groot sportaanbod in Leuven. Het ruime aanbod zorgt voor een moeilijke keuze voor ouder en kind. Hieronder enkele tips om deze keuze te vergemakkelijken:

 • zorg ervoor dat kinderen een paar keer gratis mogen proberen alvorens ze het lidgeld moeten betalen, dit zal een hele geruststelling zijn voor ouders.
 • deel de informatie over nieuwe leden (lidgeld, afspraken,…) op je website zodat deze makkelijk terug te vinden is.
 • communiceer steeds met de betrokken trainer dat er een nieuw lid mee komt proberen zodat hij/zij niet voor verrassingen komt te staan.

Een voorbeeld van hoe je dit op je site kan vermelden vind je hieronder:

KOM JE PROBEREN?

Dat mag 3 keer gratis als je volgende gegevens doorstuurt: naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en rijksregisternummer.

BETALING

Het lidgeld dient overgeschreven worden op de rekening van de club met vermelding ‘Lidgeld + voornaam en naam speler + team’. Het lidgeld wordt per seizoen betaald en niet per kalenderjaar op volgend rekening nummer: BEXX XXXX XXXX XXXX

BEDRAG

Het lidgeld is afhankelijk van de ploeg/reeks waarin je terecht komt.

 • Competitie senior: x EUR
 • Competitie jeugd: x EUR

Wij voorzien een familiekorting van 10,00 EUR vanaf het 2e aangesloten lid.

MUTUALITEIT

Verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming van 15 tot 30 EUR. Gelieve deze ingevulde formulieren van uw ziekenfonds mee te brengen naar training en ze te laten ondertekenen door een team-manager of trainer en neem ze meteen terug mee. Laat ze zeker niet rondslingeren of geef ze niet zomaar af. Al te vaak gaan deze formulieren verloren.

Actieplan op lange termijn

​De samenstelling van de beleidsmakers, leden, trainers,… verandert voortdurend. Daarom is het belangrijk om een actieplan op te stellen over deze grenzen heen. Dergelijk plan zorgt ervoor dat je stapsgewijs naar een concreet (lange termijn) doel werkt. 

Betaalbaarheid

Zorg ervoor dat de financiële drempel niet té hoog is. Tips:

 • Geef de mogelijkheden om het lidgeld in schijven te betalen.
 • Wijs ouders op de korting die ze via de mutualiteit kunnen bekomen.
 • Geef ouders informatie mee over de Leuvense sportbon.
 • Geef jongeren de mogelijkheid om vrijwillig een handje toe te steken in ruil voor vermindering van het lidgeld.

Informatie over de sportbons vind je hier.

Een overzicht voor kortingen per mutualiteit vind je hieronder: 

Kledij

Afhankelijk van de sportkeuze, kan de kostprijs van kledij oplopen. Voor heel wat gezinnen is het niet evident om dergelijk bedrag in één keer te betalen. Je moet je hier als club bewust van zijn zodat je er rekening mee kan houden.

 • Organiseer een tweedehands verkoopmoment van sportkledij.
 • Geef de ouders tijdig juiste informatie over de kostprijs van de kledij.
 • Werk een samenwerking uit met een sportkledingbedrijf zodat ouders aan een voordelige prijs de cluboutfit kunnen bestellen.
 • Stel de aankoop van sportmateriaal of van de sportuitrusting niet van meet af aan als voorwaarde om deel te nemen.
 • Steun Kirikou door verloren kledij die niet opgehaald werd door te doneren of zet zelf een actie op voor deze organisatie. Kirikou verzamelt oude kledij en materialen in en zorgt ervoor dat ze bij de juiste mensen terechtkomen.

Open trainers

Een trainer mag en kan zich niet enkel beperken tot het opstellen en begeleiden van de training. Hij moet meer dan ooit correct kunnen omgaan met de leden. Een nieuw lid een warm gevoel geven, is belangrijk. Hieronder volgen enkele tips die je best aan de trainers bezorgt.

 • Meld op voorhand aan je ploeg dat er een nieuw lid zal komen.
 • Stel het nieuwe lid voor aan de groep.
 • Sta open voor vragen van de jongeren.
 • Spreek eenvoudig en duidelijk Nederlands.
 • Geef relevante informatie mee op papier.
 • Duid een buddy aan om het nieuwe lid te begeleiden.
 • Zorg voor een vaste structuur tijdens de sportactiviteit (inleiding – training – afsluiting).

Een voorbeeldsjabloon van hoe je dit kan communiceren naar je trainers, vindt u hieronder. 

Communicatie

De juiste informatie moet de juiste mensen bereiken. Denk bij het opstellen van je site, brochure, facebookpagina,… aan onderstaande elementen:

 • de locatie van de sportclub
 • het moment waarop er gesport wordt
 • de leeftijd vanaf wanneer leden welkom zijn
 • de contactgegevens van de vertrouwenspersoon
 • het bedrag van het inschrijvingsgeld
 • afspraken over de kledij
 • de mogelijkheden voor nieuwe leden (bv. proefperiode)
Open sporter

Open Sportclubs

 • Long Hu Men Leuven (Krijgskunsten)
 • Jet Set Ultimate Leuven (Frisbee)
 • TTC Meerdaal Leuven (Tafeltennis)
 • Leuven fietst! (Mountainbike)
Partners

Dit project is een samenwerking tussen:

 • Dienst diversiteit Leuven
 • Jeugddienst Leuven
 • Buurtsport Leuven
 • KU Leuven
 • Diverse sportclubs